Skogsbruket

Skogsmark
Skogsbruket är ryggraden i godsets ekonomi. Den totala arealen produktiv skogsmark utgör 6026 hektar. Virkesförrådet här är i genomsnitt 146 skogskubikmeter per hektar. Förutsättningarna för skogens tillväxt är mycket god i denna del av landet, vilket uttrycks i den s k medelboniteten, som är 9,3 skogskubikmeter per hektar. Detta innebär en årlig tillväxt om c:a 38000 skogskubikmeter per år.

Vår virkesbudget, d v s den volym vi strävar efter att avverka varje år, ligger kring tillväxten – alltså c:a 38000 skogskubikmeter eller 33000 fub. Vi återplanterar årligen minst lika stora arealer som slutavverkas. På detta sätt säkerställs ett uthålligt skogsbruk, där uttaget inte överstiger tillväxten och där föryngring säkerställer skogsförnyelsen för framtida generationer.

Skogsskördare i drift

Trädslagsblandningen i godsets skogar är traditionellt “blekingsk”, d v s dominerad av gran. Det finns emellertid också ett påtagligt inslag av ädellövskog, där bok och ek intar en framträdande plats. I detalj ser trädslags-blandningen ut som följer:

Tall 19 %
Gran 60 %
Löv 5 %
Bok 11 %
Övr ädellöv 5 %

Det årliga skogsuttaget utgörs av olika sortiment och fördelar sig i stort sett som följer:

Slag Volym, m3 fub
Sågtimmer barr 16000
Sågtimmer löv 1000
Massaved barr 11000
Massaved löv 2000
Bränsleflis 3000

Antalet anställda i skogsbruket är tre personer. Averkning, skogskörslor och arbetsledning utförs av externa entreprenörer.

Vårt skogsbruk är FSC® (License Code: FSC-C007279) certifierat genom medlemskap i Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp SSCG.

Vårt skogsbruk är PEFC™ (Logolicence nr: PEFC/05-22-61) certifierat genom medlemskap i
Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp SSCG.