Jordbruket

Skördetröska som skördar spannmålBrukningscentrum för det egna jordbruket finns vid Wambåsa gård i södra delen av godset (bilden nedan). Under egen plog brukas också åkermark vid Johannishus och Edestad.

Jordbrukets huvudinriktning är numera spannmålsproduktion. I maj år 2000 lades all djurproduktion ner, samtliga mjölkkor såldes och all övrig djurproduktion avvecklades. Lönsamhetsproblem i kombination med oöverstigliga investeringsbehov var en grundläggande orsak till att detta beslut fattades. Det var ett bittert beslut att ta men nödvändigt med hänsyn till företagsekonomiska aspekter.

Spannmålsproduktionen tar sikte på att hålla ett stort inslag av höstsådda grödor (höstvete och höstraps minst 60 % av arealen). Nischgrödor, typ maltkorn ges betydande utrymme i produktionen. Överhuvudtaget eftersträvas en diversifiering, där marknadens efterfrågade produkter täcks in och där sorterings- och lagringsmöjligheter ska finnas för att möjliggöra denna affärsinriktning.Vambåsa gård sedd från våtmarken.

För spannmålstorkning finns på Wambåsa en 14,5 tons Cimbria kontinuerlig spannmålstork. Total lagringskapacitet i det befintliga magasinet är c:a 3 000 ton spannmål. Torkanläggningen rymmer därutöver sorterings- och reningsmöjligheter för olika spannmålskvaliteter. Två heltidsanställda har sin sysselsättning inom jordbruket.

Jordbruksarealer Åker Betesmark
Totalt 804 ha 349 ha
under eget bruk
– Wambåsa 337 ha 62 ha
– Edestad 72 ha
– Johannishus 236 ha
Utarrenderat 159 ha 287 ha