NATURRESERVAT

Skogsomgärdad insjö med raserad brygga

Sänneshults naturreservat

Sammanlagt finns på godset 16 stycken naturreservat. De flesta är bildade 1978 – 1988 men fyra stycken har betydligt äldre ursprung. Reservaten är gjorda som frivilliga avsättningar av skog och mark i samråd med länsstyrelsen i Blekinge län. Syftet med de olika reservatsbildningarna skiljer sig åt. Vissa syftar sålunda till att skydda en intressant flora eller fauna, andra bevarar viktiga kulturminnen. Ytterligare en kategori reservat skyddar geologiskt intressanta områden. Slutligen finns också reservat, som huvudsakligen har till syfte att tillvarata allmänhetens behov av rekreationsområden.

Liten rullstensås med väg ovanpå

Liten rullstensås – s k “getrygg” – vid Arvidstorp

Naturreservaten omfattar totalt 910 hektar (sjöar och inägomark inräknad). Detta motsvarar nästan 10 % av hela godsets areal. Virkesförrådet i reservaten är c:a 87 000 skogskubikmeter.

Grusväg i betesmark

Reservatet vid Skuremåla

Fornlämning på gräsbeväxt kulle

Reservatet Johannishus Åsar

Bokträd bestående av 13 hopväxta stammar

Apostlaboken – Tromtö naturreservat