JOHANNISHUSGODSETS HISTORIA OCH FAKTA

Karta över SkunkenbergUnder åren omkring 1670-1680 verkade amiralgeneralen Hans Wachtmeister hängivet för att nya baseringsmöjligheter med gynnsamma isförhållanden borde skapas för den svenska Flottan. Ögonen föll tidigt på den Blekingska skärgården och här kom så småningom, på Wachtmeisters inrådan, den nya örlogshamn att anläggas kring vilken staden Karlskrona växte upp. För att säkerställa återskapandet av den för tiden illa tilltufsade Flottan anlades även ett varv, vars ättling Karlskronavarvet lever vidare än i dag.

Grevagården i Karlskrona

Amiralgeneralen fick 1684 tillfälle att inköpa ett antal gårdar i mellersta Blekinge, nämligen Skunckenberg (det nuvarande Johannishus – namnändringen skedde i mitten av 1700-talet), Edestad, Wambåsa och Tromtö. Dessutom avsattes för hans räkning en tomt i Karlskrona, där amiralgeneralen lät uppföra sitt residens – den s k Grevagården, som i dag är hemvist för Blekinge Läns Muséum.

År 1712 lät amiralgeneralen instifta Johannishus Fideikommiss – ett rättsinstitut som avvecklats till följd av 1964 års Lag om avveckling av fideikommiss Som ägare av egendomen har i stället tillträtt Johannishus Fideikommiss AB, ett aktiebolag bildat i enlighet med nämnda Lag om avveckling av fideikommiss.

Senare tiders inköp och utbyten har gett egendomen sin nuvarande omfattning, där den tillhörande marken helt är belägen i Ronneby kommun i Hjortsberga, Edestad, Förkärla och Listerby socknar.Godset är koncentrerat till Listersjön och Listerbyåns dalgång samt Johannishus- och Tvingåsarna. Från yttersta kobben i havsbandet till den nordligaste punkten är egendomen 32 kilometer lång. Tre huvudgårdar finns – Johannishus, Wambåsa och Edestad samt en industritomt.

AREAL

Totalt 8250 hektar
därav
– Åker 804 “
– Betesmark 349 “
– Skog 6026 “
– Impediment, övrigt 1071 “

Johannishusegendomen förvaltas av Johannishus Godsförvaltning AB, som har nyttjanderätt till hela egendomen och ansvarar för skötsel och vård av dess fastigheter. Bolaget bildades 1985. Bolaget har 10 årsanställda och omsätter c:a 22 miljoner kronor årligen.